"Skrzat" - Robert Wrzesiński
Ul. Leśna 32, 07-202 Wyszków

BDO:000012249
TEL:502 501 955

Klauzula informacyjna O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: \"Skrzat\" Robert Wrzesiński,
 
ul. Leśna 32 07-202 Wyszków reprezentowana przez właściciela Roberta Wrzesińskiego;
 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) RODO;
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów handlowych;
 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz biuro rachunkowe wykonujące obsługę księgową administratora;
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w firmie \"Skrzat\" Robert Wrzesiński przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy;
 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.